گاردنیا

گاردنیا

نامهای متداول: گاردنیا، گاردانیا، افرنگیا، گاردنیا یاسمنی، گاردنیا جاسمین نام علمی:  GARDENIA نام انگلیسی : Gardenia jasminoides, gardenia, cape jasmine, cape jessamine, danh-danh, or jasmin خانواده:   RUBIACEAE  – روناس رنگ گل: سفید، یا زرد کم رنگ شکل گل: گلها انفرادی و یا در گروه های با یک جام لوله ای شکل است. قطر گل […]

12,000 تومان خرید